By using this website you agree to our use of cookies

Algemene Verkoopvoorwaarden Voor Consumenten

IFOR WILLIAMS TRAILERS

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u van ons goederen koopt als consument. 

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPALINGEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U UITSLUITEN OF BEPERKEN.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Partner" betekent in onze termen onze holding, een dochteronderneming of een dochter van onze holding. De termen "dochteronderneming" en "holding" hebben dezelfde betekenis als in de artikelen 736 en 736A van de Companies Act 1985 (die af en toe wordt gewijzigd);

"Voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden;

"Consument" betekent een natuurlijke persoon die goederen koopt voor doeleinden die niet verwant zijn aan of bestemd zijn voor zijn handel, bedrijvigheid of beroep;

"Contract" betekent iedere overeenkomst betreffende de verkoop door ons en de aankoop door u van goederen;

"Levering" betekent levering van de goederen aan u of, in voorkomend geval, dat de goederen klaar zijn om door u te worden afgehaald. "Leveren" moet op dezelfde manier worden geïnterpreteerd;

"Goederen" betekent alle goederen die door ons worden verkocht en geleverd aan u;

"Prijs" betekent alle bedragen die door u aan ons moeten worden betaald voor de goederen;

"Ons", "onze" of "wij" verwijst naar de verkoper van goederen uit hoofde van een contract. Dit kan Ifor Williams Limited zijn of een van diens partners, afhankelijk van de naam of identificatie in uw orderacceptatie;

"U" of "uw" betekent de klant die de goederen van ons koopt.

2. ANNULERING

Contracten die per telefoon, postorder, e-mail, fax of via het internet werden gesloten kunt u te allen tijde annuleren door schriftelijke kennisgeving, ten laatste zeven werkdagen nadat de goederen door ons werden geleverd of door u afgehaald. Indien u dit recht van opzegging uitoefent, dient u de goederen onmiddellijk en op eigen kosten terug te sturen naar ons. In afwachting van de terugzending dient u zorg te dragen voor de goederen en ze in uw bezit te houden.

3. PRIJS EN BETALING

3.1 De prijs is exclusief btw, die door u eveneens moet worden betaald in aanvulling op de prijs.

3.2 Indien u betaalt met een krediet- of debetkaart, hebben wij het recht om een ​​extra bedrag in rekening te brengen voor de kosten die we hierdoor oplopen.

3.3 Tenzij u de betaling verricht op het moment dat het contract wordt gesloten, dient u de goederen te betalen in overeenstemming met de termijnen die voor het sluiten van het contract werden meegedeeld. Indien er geen termijn werd meegedeeld, dient u de prijs te betalen bij levering.

3.4 Naargelang het geval hebben u of wij het recht om de andere partij interest aan te rekenen op alle achterstallige bedragen vanaf de uiterste betalingsdatum tot de dag vóór de datum van betaling (ongeacht gerechtelijke beslissingen), aan een
interestvoet van 10 % boven de basisrente van HSBC Bank plc. De interest wordt dagelijks opgebouwd en zal jaarlijks worden samengesteld.

3.5 Indien u nalaat het verschuldigde bedrag te betalen op de uiterste betalingsdatum, hebben wij het recht (zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen waarover wij beschikken) verdere leveringen aan u uit hoofde van dit of een ander contract op te schorten tot de volledige betaling wordt uitgevoerd.

4. LEVERING EN RISICO 

4.1 Bij levering van de goederen zijn de leveringskosten te uwen laste, in overeenstemming met onze gepubliceerde voorwaarden voor dergelijke kosten die geldig waren op het moment dat het contract werd gesloten.

4.2 Wij doen al het mogelijke om de goederen te leveren op de overeengekomen datum of, indien geen datum werd overeengekomen, binnen een redelijke termijn. Deze verplichting tot levering wordt echter opgeschort zolang wij worden verhinderd, belemmerd of vertraagd als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden buiten onze controle. Zodra we niet meer worden verhinderd, belemmerd of vertraagd, worden de goederen zo snel mogelijk aan u geleverd.

4.3 In geval van vertraagde levering (door onze schuld of wanneer onze verplichting tot levering wordt geschorst) voor een periode van 30 dagen of meer, hebt u het recht om het contract met betrekking tot de vertraagde goederen via schriftelijke kennisgeving te annuleren. U mag echter geen goederen annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

4.4 Indien in het contract werd bepaald dat u de goederen dient af te halen, gaat het risico van verlies of beschadiging na afhaling over op u. Indien in het contract werd bepaald dat wij de goederen dienen te leveren, gaat het risico van verlies of beschadiging over op u na overdracht van de goederen op het overeengekomen leveradres.

5. GARANTIE

5.1 De hierna genoemde garantie (de "garantie") is onderworpen aan en in aanvulling op uw wettelijke rechten (in het bijzonder uw rechten als consument onder Deel 5A van de Sale of Goods Act 1979) en betreft goederen die niet voldoen aan het contract.

5.2 De garantie geldt (i) enkel voor goederen die door ons werden verkocht als nieuw en (ii) die niet voldoen aan het contract op de datum van levering, voor zover dit wordt vastgesteld binnen de in de volgende voorwaarde bedoelde garantieperiode.

5.3 De garantieperiode bedraagt ​​twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering.

5.4 Tijdens de garantieperiode zijn wij gerechtigd en verplicht (naar eigen goeddunken) tot het volgende: volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs, reparatie of vervanging van de goederen of een deel ervan (of betaling van dergelijke reparatie of vervanging), voor zover de goederen of een deel ervan niet voldoen aan het contract op de datum van levering.

5.5 De vervangende of herstelde goederen vallen onder de garantie van 12 maanden vanaf de datum van vervanging of reparatie.

5.6 Om gebruik te maken van de garantie dient u of een volgende eigenaar van de goederen in kwestie ons onmiddellijk en in elk geval binnen veertien (14) dagen na vaststelling van het betreffende probleem op de hoogte te brengen hiervan, op het adres vermeld op de factuur. U dient eveneens een inspectie van de goederen toe te staan. Indien we binnen deze termijn geen melding ontvangen, hebben wij geen enkele verplichting uit hoofde van de garantie met betrekking tot het betreffende probleem.

5.7 Na melding van een probleem doen wij al het mogelijke om de betreffende goederen of een deel ervan binnen een redelijke termijn te inspecteren en/of te herstellen en/of te vervangen. U mag geen reparatie of ander werk als gevolg van het probleem laten uitvoeren door een derde partij zonder onze toestemming, behalve indien wij onze verplichtingen uit hoofde van deze garantie niet kunnen nakomen (en indien u dit doet, moet het onder redelijke voorwaarden zijn). Indien dit toch het geval is (behoudens de genoemde uitzondering), hebben wij geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze garantie met betrekking tot het betreffende probleem.

6. EIGENDOM VAN GOEDEREN

De eigendom van de goederen gaat over op u zodra wij de volledige betaling met liquide middelen hebben ontvangen van de prijs, btw, leveringskosten en andere kosten uit hoofde van het contract.

7. PROBLEEMMELDING

Indien goederen defect of beschadigd zijn, dient u ons zo spoedig mogelijk na vaststelling hiervan op de hoogte te brengen. Uw kennisgeving moet de beschrijving van het defect of de schade bevatten.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een mogelijke schending van het contract door ons, behalve indien ze een redelijkerwijs te verwachten gevolg van de schending zijn. Of een gevolg al dan niet voorzienbaar is, wordt bepaald wanneer het contract wordt gesloten. Deze beperking van onze aansprakelijkheid is echter niet van toepassing op persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of door frauduleuze voorstellingen of handelingen.

9. RECHTEN VAN DERDEN

Op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 zijn de voorwaarden van het contract niet afdwingbaar door personen die geen partij zijn bij het contract.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Het contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse en Welshe rechtbanken.

© 2021 Ifor Williams Trailers Benelux.  | Home  | Top  | Site Map  | Verkoopsvoorwaarden  | Contact

Locales: | NederlandsFrançais